Draudžiama lošti nuotolinius stalo lošimus asmenims, kuriems nėra sukakę 21 metai. Draudžiama lošti asmenims, kuriems nėra sukakę 18 metų. Įspėjame: neatsakingas lošimas gali tapti priklausomybės nuo azartinių lošimų priežastimi

UAB “TOP SPORT” ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (PRIVATUMO POLITIKA)

1.     Bendrosios nuostatos

1.1.   Šios asmens duomenų tvarkymo taisyklės (privatumo politika) (toliau – Taisyklės arba Politika) reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasi UAB „TOP Sport” (toliau – Bendrovė) tvarko interneto svetainėje www.topsport.lt (toliau – Svetainė) Bendrovės organizuojamose nuotoliniuose azartiniuose lošimuose dalyvaujančių lošėjų (toliau – Lošėjų) asmens duomenis.

1.2.   Lošėjų asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios Taisyklės, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

1.3.   Tvarkydama ir saugodama Lošėjų asmens duomenis, Bendrovė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 

 

2.     Asmens duomenų tvarkymo principai

2.1.   Bendrovė, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi šiais pagrindiniais principais:

2.1.1.  Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

2.1.2.  Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;

2.1.3.  Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:

2.1.3.1.     lošėjas (duomenų subjektas) duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis visų dalyvavimui nuotoliniuose azartiniuose lošimose taikytinų taisyklių;

2.1.3.2.     sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra lošėjas (duomenų subjektas);

2.1.3.3.     Bendrovė yra įpareigota tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;

2.1.3.4.     asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei lošėjo (duomenų subjekto) interesai nėra svarbesni.

2.1.4.  Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

2.1.5.  Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

2.1.6.  Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

2.1.7.  Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

2.1.8.  Apie asmens duomenų tvarkymą įstatymų nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

3.     Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

3.1.   Bendrovė pripažįsta ir gerbia kiekvieno Lošėjo, apsilankiusio Svetainėje, teisę į privatumą. Bendrovė renka ir panaudoja Lošėjo duomenis (vardą, pavardę, adresą, gimimo datą, amžiaus grupę, telefoną, el. pašto adresą ir kitą Svetainėje Lošėjo nurodytą informaciją) šiems tikslams:

3.1.1.  Tinkamai organizuoti nuotolinius azartinius lošimus ir suteikti galimybę juose dalyvauti Lošėjui.

3.1.2.  Tinkamai vykdyti įstatymų reikalavimus dėl Lošėjo galimybių dalyvauti nuotoliniuose azartiniuose lošimuose (pvz. dėl Lošėjo amžiaus).

3.1.3.  Išspręsti problemas susijusias su nuotolinių azartinių lošimų paslaugų teikimu.

3.1.4.  Išrašyti finansinius dokumentus.

3.1.5.  Įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

3.1.6.  Tiesioginės rinkodaros tikslais.

3.2.   Registracijos Svetainėje ir Nuotolinio lošimo sutarties sudarymo metu Lošėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

3.3.   Patvirtindamas prisijungimą prie Svetainės ir sudarydamas Nuotolinio lošimo sutartį, Lošėjas sutinka, kad asmens duomenys, savanoriškai pateikti prisijungiant bei naudojantis Svetaine, būtų tvarkomi vadovaujantis šiomis Taisyklėmis.

3.4.   Bendrovė gali statistiniais tikslais naudoti su Lošėju tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie dalyvavimą nuotoliniuose azartiniuose lošimuose. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Lošėjo tapatybės arba kitų Lošėjo asmens duomenų pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę. Bendrovė pasilieka teisę statistinius duomenis perduoti trečiajai šaliai.

3.5.   Siekiant tobulinti Svetainę ir užtikrinti efektyvų naudojimąsi ja bei siūlomų nuotolinių azartinių lošimų kokybę, Lošėjui naudojantis Svetaine ir dalyvaujant nuotoliniuose azartiniuose lošimuose Bendrovė renka informaciją, skirtą Svetainės lankomumui apskaičiuoti (statistinę informaciją), siekiant pateikti Lošėjo interesus atitinkantį Svetainės turinį bei kitą informaciją ir išsaugoti lankymosi istoriją (toliau – Slapukai arba angl. „Cookies“ ). Laikoma, kad Lošėjo sutikimas dėl Slapukų yra gautas, jeigu Lošėjas gavęs pranešimą Svetainėje apie Slapukų naudojimą, toliau naudojasi Svetaine ir dalyvauja nuotoliniuose azartiniuose lošimuose. Norėdamas apriboti ar užblokuoti Svetainėje įrašomus Slapukus arba pašalinti jau įrašytuosius, Lošėjas pateikia atitinkamą prašymą Pardavėjui el. pašto adresu pagalba@topsport.lt.

3.6.   Lošėjas, pateikdamas Svetainėje savo el. pašto adresą ir telefono numerį, sutinka, kad jam būtų siunčiami Bendrovės el. laiškai ir/ar sms žinutės, arba išimtiniais atvejais paskambinta. Bendrovės el. laiškai ir/ar sms žinutės siunčiami Lošėjui siekiant užtikrinti patogų ir efektyvų naudojimąsi Svetaine ir/ar Bendrovės organizuojamų nuotolinių azartinių lošimų paslaugomis bei tinkamą ir savalaikį tokių paslaugų teikimą.

3.7.   Norėdamas nebegauti Bendrovės siunčiamų el. laiškų, Lošėjas gali pasinaudoti Bendrovės siunčiamuose el. laiškuose esančia el. laiškų atsisakymo (angl. „unsubscribe“) funkcija ar kreiptis į Bendrovę el. paštu, adresu pagalba@topsport.lt, su prašymu nebesiųsti el. laiškų.

3.8.   Norėdamas nebegauti Bendrovės siunčiamų sms žinučių, Lošėjas gali kreiptis į Bendrovę el. pašto adresu pagalba@topsport.lt ir pateikti Bendrovei laisvos formos prašymą.

 

4.     Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

4.1.   Bendrovė pasilieka teisę perduoti informaciją apie Bendrovę trečiosioms šalims tik:

4.1.1.  jei yra Lošėjo sutikimas;

4.1.2.  teikiant Svetainėje nuotolinių azartinių lošimų paslaugas arba įgaliotiems tretiesiems asmenims, kurie tvarko asmens duomenis Bendrovės pavedimu šioje Politikoje nurodytais tikslais, pavyzdžiui, mokėjimų atlikimas, dalyvavimas trečiųjų asmenų organizuojamose nuotoliniuose azartiniuose lošimuose ir pan.;

4.1.3.  teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

4.1.4.  jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

 

5.     Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

5.1.   Lošėjas turi teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje, Nuotolinio lošimo sutartyje ar kitur Svetainėje Lošėjo pateiktą informaciją;

5.2.   Bendrovė turi turėti naujausią su Lošėju susijusią informaciją, reikalingą savalaikiam ir kokybiškam nuotolinių azartinių lošimų paslaugų teikimui.

 

6.     Informacijos ar pretenzijos perdavimas

6.1.   Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami elektroniniu paštu pagalba@topsport.lt.

6.2.   Lošėjas, sutikęs tvarkyti savo asmens duomenis, turi teisę:

6.2.1.  reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;

6.2.2.  atšaukti sutikimą, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

6.3.   Lošėjui pateikus pretenziją Bendrovei dėl Lošėjo asmens duomenų netinkamo rinkimo, tvarkymo ar saugojimo, atsakymas į pretenziją Lošėjui pateikiamas per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo pretenzijos gavimo dienos.

 

7.     Privatumo politikos keitimas

7.1.   Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti Taisyklių sąlygas. Apie pakeitimus Bendrovė praneša Svetainėje ar kitais įprastais būdais.

7.2.   Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Svetainės sistemoje arba apie juos yra informuota kitais įprastais būdais. 

7.3.   Jei Lošėjas po šių sąlygų pasikeitimo naudojasi Svetainėje teikiamomis nuotolinių azartinių lošimų paslaugomis, yra laikoma, kad Lošėjas sutiko su tokiu sąlygų pakeitimu.

 

8.     Baigiamosios nuostatos

8.1.   Visi šalių nesutarimai, dėl šios Privatumo politikos vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Lažybų kortelė Pagalba

  1. 1 Pasirinkite sporto šaką;
  2. 2 Pasirinkite įvykį ir jo baigtį;
  3. 3 Pasirinkite statymo tipą ir sumą;